تایسیز پرواز پارسیان

تاریخچه اکراین

تاریخچه اکراین :

بر اساس تاریخچه اوکراین در دوران نو سنگی فرهنگ کوکوتنی تریپلی چند بخش از اکراین امروزی که شامل تریپیلیا و همه ی ناحیه ی دنیپر و دنیستر می شدرا در بر میگرفت .در عصر آهن کیمریها ،سکاها و سرمتیها در این محل زندگی می کردندو بین 700-200 سال قبل از میلاد قسمتی از سرزمین سکاها به شمار می رفت .زمانی که جنگ جهانی دوم شروع شد این کشور به اشغال آلمان در آمد .در سال 1991 اوکراین استقلال خود را اعلام کرد.تاریخچه اوکراین نشان دهنده ی آن است که پس از منهدم شدن شوروی ،اقتصاد آن بر مبنای مالکیت خصوصی و بازار آزاد بنا شد و این شرایط برای خانواده های اوکراینی که اکثرا سطح پایینی داشتند سخت بود و تا یک مدت رشد اقتصادی این کشور منفی بود .تورم باعث شده بود که پول ملی اعتبار خود را از دست بدهد وبعضی مواقع داد و ستد ها به صورت پا یا پای انجام می گرفت.