تایسیز پرواز پارسیان

بنای همسر ملوان

بنای یاد بود همسر ملوان:

 بنای یاد بودی است که برای گرامی داشت همسران و فرزندان ملوانان در نظر گرفته شده بود .توسط  Alexander tokarev

ساخته و در سال 2002 در اودسا بنا شد .این بنا برای بزرگداشت ملوانانی که زنده ماندند و همچنین احترام به خاطرات ملوانانی که هرگز برنگشتند ساخته شد.