تایسیز پرواز پارسیان

021-49193000

تور استانبول 16دی و 17دی /3شبه

2,089,000 شروع قیمت :
مقاصد
نام شهر
مدت اقامت
توضیحات
1. استانبول
3 شب

پرواز ایران ایر - 16تا19دی / و 17تا21دی

نام شهر
استانبول
مدت اقامت
3
توضیحات
پرواز ایران ایر - 16تا19دی / و 17تا21دی

هتل های قابل ارائه
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بی تخت

2,089,000

2.390.000

1,940,000

1,790,000

2,105,000

2,420,000

1,950,000

1,790,000

2,200,000

2,609,000

1,995,000

1,790,000

2,137,000

2,483,000

1,964,000

1,790,000

2,246,000

2,74,000

2,019,000

1,790,000

2,451,000

3,113,000

2,120,000

1,790,000

2,609,000

3,428,000

2,199,000

1,790,000

2.672.000

3.554.000

2.231.000

1.790.000

2.452.000

3.114.000

2.121.000

1.790.000

2.609.000

3.428.000

2.200.000

1.790.000

2.990.000

4.185.000

2.390.000

1,790,000

2.672.000

3.554.000

2.231.000

1.790.000

2.960.000

4.121.000

2.373.000

1.790.000

2.672.000

3.554.000

2.231.000

1,790,000

2.753.000

3.718.000

2.272.000

1,790,000

2.515.000

3.239.000

2.153.000

1,790,000

2.373.000

2.956.000

2.082.000

1,790,000

2.342.000

2.893.000

2.066.000

1,790,000

2.357.000

2.924.000

2.074.000

1,790,000

2.609.000

3.428.000

2.200.000

1,790,000

نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2,089,000
هر نفر1 تخته
2,089,000
کودک با تخت
1,940,000
کودک بی تخت
1,790,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2,105,000
هر نفر1 تخته
2,105,000
کودک با تخت
1,950,000
کودک بی تخت
1,790,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2,200,000
هر نفر1 تخته
2,200,000
کودک با تخت
1,995,000
کودک بی تخت
1,790,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2,137,000
هر نفر1 تخته
2,137,000
کودک با تخت
1,964,000
کودک بی تخت
1,790,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2,246,000
هر نفر1 تخته
2,246,000
کودک با تخت
2,019,000
کودک بی تخت
1,790,000
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2,451,000
هر نفر1 تخته
2,451,000
کودک با تخت
2,120,000
کودک بی تخت
1,790,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2,609,000
هر نفر1 تخته
2,609,000
کودک با تخت
2,199,000
کودک بی تخت
1,790,000
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2.672.000
هر نفر1 تخته
2.672.000
کودک با تخت
2.231.000
کودک بی تخت
1.790.000
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2.452.000
هر نفر1 تخته
2.452.000
کودک با تخت
2.121.000
کودک بی تخت
1.790.000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2.609.000
هر نفر1 تخته
2.609.000
کودک با تخت
2.200.000
کودک بی تخت
1.790.000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2.990.000
هر نفر1 تخته
2.990.000
کودک با تخت
2.390.000
کودک بی تخت
1,790,000
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2.672.000
هر نفر1 تخته
2.672.000
کودک با تخت
2.231.000
کودک بی تخت
1.790.000
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2.960.000
هر نفر1 تخته
2.960.000
کودک با تخت
2.373.000
کودک بی تخت
1.790.000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2.672.000
هر نفر1 تخته
2.672.000
کودک با تخت
2.231.000
کودک بی تخت
1,790,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2.753.000
هر نفر1 تخته
2.753.000
کودک با تخت
2.272.000
کودک بی تخت
1,790,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2.515.000
هر نفر1 تخته
2.515.000
کودک با تخت
2.153.000
کودک بی تخت
1,790,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2.373.000
هر نفر1 تخته
2.373.000
کودک با تخت
2.082.000
کودک بی تخت
1,790,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2.342.000
هر نفر1 تخته
2.342.000
کودک با تخت
2.066.000
کودک بی تخت
1,790,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2.357.000
هر نفر1 تخته
2.357.000
کودک با تخت
2.074.000
کودک بی تخت
1,790,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2.609.000
هر نفر1 تخته
2.609.000
کودک با تخت
2.200.000
کودک بی تخت
1,790,000
اطلاعات تور
عنوان تور تور استانبول 16دی و 17دی /3شبه
مدت اقامت 3 شب
مبدا تهران
نوع سفر هوائی
شروع پایان 16 دی تا 19 دی
خدمات بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی -
مدارک لازم گذرنامه با 7 ماه اعتبار
توضیحات 1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد . 2- نرخ کودک زیر 2 سال 400 هزار تومان می باشد .

تورهای مشابه

هتل مرتبط

هتل در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت هتل مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

مقالات مرتبط

مقالات و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت مقالات مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

اخبار مرتبط

اخبار و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت اخبار مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :