تایسیز پرواز پارسیان

021-49193000

تور پوکت ویژه نوروز

6,650,000 شروع قیمت :
مقاصد
نام شهر
مدت اقامت
توضیحات
1. پوکت
7 شب

پرواز ماهان | پوکت

نام شهر
پوکت
مدت اقامت
7
توضیحات
پرواز ماهان | پوکت

هتل های قابل ارائه
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بی تخت

6,650,000 تومان

7,350,000 تومان

6,650,000 تومان

6,220,000 تومان

6,890,000 تومان

7,790,000 تومان

6,890,000 تومان

6,295,000 تومان

7,420,000 تومان

8,890,000 تومان

7,420,000 تومان

6,460,000 تومان

7,960,000 تومان

9,960,000 تومان

7,960,000 تومان

6,600,000 تومان

7,960,000 تومان

9,960,000 تومان

7,960,000 تومان

6,610,000 تومان

8,040,000 تومان

10,120,000 تومان

8,040,000 تومان

6,750,000 تومان

9,040,000 تومان

12,120,000 تومان

9,040,000 تومان

6,950,000 تومان

9,430,000 تومان

12,890,000 تومان

9,430,000 تومان

7,150,000 تومان

9,580,000 تومان

13,190,000 تومان

9,580,000 تومان

7,230,000 تومان

10,050,000 تومان

14,130,000 تومان

10,500,000 تومان

7,290,000 تومان

11,050,000 تومان

16,120,000 تومان

11,050,000 تومان

7,590,000 تومان

نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
6,650,000 تومان
هر نفر1 تخته
6,650,000 تومان
کودک با تخت
6,650,000 تومان
کودک بی تخت
6,220,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
6,890,000 تومان
هر نفر1 تخته
6,890,000 تومان
کودک با تخت
6,890,000 تومان
کودک بی تخت
6,295,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
7,420,000 تومان
هر نفر1 تخته
7,420,000 تومان
کودک با تخت
7,420,000 تومان
کودک بی تخت
6,460,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
7,960,000 تومان
هر نفر1 تخته
7,960,000 تومان
کودک با تخت
7,960,000 تومان
کودک بی تخت
6,600,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
7,960,000 تومان
هر نفر1 تخته
7,960,000 تومان
کودک با تخت
7,960,000 تومان
کودک بی تخت
6,610,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
8,040,000 تومان
هر نفر1 تخته
8,040,000 تومان
کودک با تخت
8,040,000 تومان
کودک بی تخت
6,750,000 تومان
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
9,040,000 تومان
هر نفر1 تخته
9,040,000 تومان
کودک با تخت
9,040,000 تومان
کودک بی تخت
6,950,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
9,430,000 تومان
هر نفر1 تخته
9,430,000 تومان
کودک با تخت
9,430,000 تومان
کودک بی تخت
7,150,000 تومان
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
9,580,000 تومان
هر نفر1 تخته
9,580,000 تومان
کودک با تخت
9,580,000 تومان
کودک بی تخت
7,230,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
10,050,000 تومان
هر نفر1 تخته
10,050,000 تومان
کودک با تخت
10,500,000 تومان
کودک بی تخت
7,290,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
11,050,000 تومان
هر نفر1 تخته
11,050,000 تومان
کودک با تخت
11,050,000 تومان
کودک بی تخت
7,590,000 تومان
اطلاعات تور
عنوان تور تور پوکت ویژه نوروز
مدت اقامت 7 شب
مبدا تهران
نوع سفر هوائی
شروع پایان 23 اسفند تا 2 فروردین
خدمات -
مدارک لازم -
توضیحات 7 شب و 8 روز تاریخ ها: - 23 اسفند به 2 فروردین - 24 اسفند به 3 فروردین - 26 اسفند به 5 فروردین - 27 اسفند به 6 فروردین

تورهای مشابه

هتل مرتبط

هتل در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت هتل مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

مقالات مرتبط

مقالات و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت مقالات مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

اخبار مرتبط

اخبار و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت اخبار مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :